Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden van j’Olie et Co.com
 
Algemene Bepalingen
 
Art. 1 Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
- Koper:
Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met j’Olie et Co.,
- j’Olie et Co.:
j’Olie et Co., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Bergschenhoek aan de Oosteindseweg 161, 2661 EC Bergschenhoek
- Overeenkomst:
Elke tussen de Koper en j’Olie et Co. gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door j’Olie et Co. in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,
- Voorwaarden:
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van j’Olie et Co.,
 
Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoopvoorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden j’Olie et Co. niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen. Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en j’Olie et Co. tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.
 
Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van j’Olie et Co. zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij j’Olie et Co. en de aanvaarding door j’Olie et Co. van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door j’Olie et Co., indien j’Olie et Co. niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden. Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.
Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.
 
Art. 4 Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt j’’Olie et Co. ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is j’Olie et Co. ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop j’Olie et Co. geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben. De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is. Koper kan in geval van overmacht van j’Olie et Co. geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van j’Olie et Co.,
 
Art. 5 Aansprakelijkheid
j’Olie et Co. is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door j’Olie et Co. geleverde zaken. j’Olie et Co. is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door j’Olie et Co. De aansprakelijkheid van j’Olie et Co. ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen. Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens j’Olie et Co. een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 
Art. 6 Betaling
j’Olie et Co. brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en j’Olie et Co. kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door j’Olie et Co. aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.
j’Olie et Co. houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. j’Olie et Co. zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan j’Olie et Co. te worden ingediend. Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan j’Olie et Co. j’Olie et Co. heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper. Zonder uitdrukkelijke toestemming van j’Olie et Co. is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co. te verrekenen met enige vordering van de Koper op j’Olie et Co., uit welke hoofde dan ook.
 
Bij niet of niet-tijdige betaling is j’Olie et Co. vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is j’Olie et Co. gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door j’Olie et Co. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van j’Olie et Co. om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
 
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co., uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is j’Olie et Co. gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens j’Olie et Co. is nagekomen.
 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is j’Olie et Co. bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van j’Olie et Co. om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.
 
Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co. uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt j’Olie et Co. zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken
 
Art. 8 Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door j’Olie et Co. zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd. Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is j’Olie et Co. niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken. J’Olie et Co. is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij j’Olie et Co.. j’Olie et Co. verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.
 
Art. 9 Levering
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging via PostNL. j’Olie et Co. streeft naar een leveringstermijn van maximaal 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland. Indien tussen de Koper en j’Olie et Co. overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal j’Olie et Co. dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant. Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt j’Olie et Co. zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van j’Olie et Co..
 
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. j’Olie et Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder. j’Olie et Co. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.
 
Art. 10 Klachten, Herroepingsrecht en Retourzendingen

Art. 10 - Sub 1 Klachten

Indien geleverde zaken niet voldoen aan de verwachtingen van koper, en dientengevolge een klacht heeft over deze geleverde zaken, wordt van koper verwacht hieromtrent in eerste instantie per e-mail of telefonisch contact op te nemen met j’Olie et Co. Na ontvangst van de klacht zal j’Olie et Co de klacht zorgvuldig behandelen en beantwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. J’Olie et Co zal onverwijld alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van j’Olie et Co.
Indien koper en j’Olie et Co onderling niet tot overstemming komen, zulks naar tevredenheid van beide partijen, heeft koper de mogelijkheid zijn/haar klacht te melden bij Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl).Webwinkelkeur bemiddeld kosteloos namens koper jegens j’Olie et Co. In het voorkomende geval dat interventie van Stichting Webwinkelkeur niet leiden tot overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen, bestaat tevens de mogelijkheid om de klacht in behandeling te laten nemen door een door Stichting Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en stemmen zowel koper en j’Olie et Co in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-Platform (http://ec.europa.eu/odr).

Art. 10 Sub 2. Herroeping
Koper heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, zijn/haar bestelling of aankoop te herroepen. Koper wordt geacht j’Olie et Co hiervan per e-mail (info@jolieetco.com) te informeren, al dan niet gebruikmakend van een door j’Olie et Co op de web winkel beschikbaar gesteld modelformulier. J’Olie et Co verplicht zich om, na herroepingsdatum, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug over te maken aan koper. Tevens heeft koper, na het melden van zijn/haar intentie om de bestelling te retourneren, 14 dagen de gelegenheid om zijn/haar ontvangen bestelling daadwerkelijk retour te zenden aan j'Olie et Co. Koper draagt zelf de kosten voor retourzending.

Art. 10 Sub 2.a Uitzonderingen
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten voorzien van een zegel, of producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals geopende flesjes Hydrolaten of (CBD) Olie, aangebroken verpakkingen van CBD Capsules.

Art. 10 Sub 3 Retourzendingen
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan j’Olie et Co.. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van j’Olie et Co.. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.  j’Olie et Co. zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van j’Olie et Co.. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal j’Olie et Co. de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.
 
Art. 11 Risico's
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van j’Olie et Co. tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering. De Koper dient j’Olie et Co. onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van j’Olie et Co. dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij j’Olie et Co. berust, is j’Olie et Co. gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor j’Olie et Co. toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.
 
Art. 12 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's Gravenhage.
 
Art. 13 Privacy verklaring
Het "soort" persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat j’Olie et Co. noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst. De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door j’Olie et Co. mogelijk te maken. De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van j’Olie et Co. van belang zijn. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van j’Olie et Co.. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar j’Olie et Co. De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven. j’Olie et Co. heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van j’Olie et Co. hebben toegang tot deze gegevens. De Koper kan de bij j’Olie et Co. de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.
 
Art. 14 Disclaimer
Hoewel j’Olie et Co. aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt j’Olie et Co. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt j’Olie et Co. geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt j’Olie et Co. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
 
Bergschenhoek, maart 2020
 
Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.