Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden van j’Olie et Co Aromatherapy
 
Algemene Bepalingen
 
Art. 1 Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
- de Koper:
Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met j’Olie et Co Aromatherapy,
- j’Olie et Co Aromatherapy:
j’Olie et Co Aromatherapy, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Bergschenhoek aan de Oosteindseweg 161, 2661 EC Bergschenhoek
- Overeenkomst:
Elke tussen de Koper en j’Olie et Co Aromatherapy gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door j’Olie et Co Aromatherapy in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,
- Voorwaarden:
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van j’Olie et Co Aromatherapy.
 
Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoopvoorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden j’Olie et Co Aromatherapy niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen. Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en j’Olie et Co Aromatherapy tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.
 
Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van j’Olie et Co Aromatherapy zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij j’Olie et Co. en de aanvaarding door j’Olie et Co Aromatherapy van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door j’Olie et Co Aromatherapy, indien j’Olie et Co Aromatherapy niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden. Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.
Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.
 
Art. 4 Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt j’Olie et Co Aromatherapy ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is j’Olie et Co Aromatherapy ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop j’Olie et Co Aromatherapy geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben. De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is. Koper kan in geval van overmacht van j’Olie et Co Aromatherapy geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van j’Olie et Co Aromatherapy,
 
Art. 5 Aansprakelijkheid
j’Olie et Co Aromatherapy is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door j’Olie et Co Aromatherapy geleverde zaken. j’Olie et Co Aromatherapy is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door j’Olie et Co Aromatherapy. De aansprakelijkheid van j’Olie et Co Aromatherapy ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen. Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens j’Olie et Co Aromatherapy een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 
Art. 6 Betaling
j’Olie et Co Aromatherapy brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en j’Olie et Co Aromatherapy kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door j’Olie et Co Aromatherapy aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.
j’Olie et Co Aromatherapy houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. j’Olie et Co Aromatherapy zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan j’Olie et Co Aromatherapy te worden ingediend. Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan j’Olie et Co Aromatherapy. j’Olie et Co Aromatherapy heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper. Zonder uitdrukkelijke toestemming van j’Olie et Co Aromatherapy is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co Aromatherapy te verrekenen met enige vordering van de Koper op j’Olie et Co Aromatherapy, uit welke hoofde dan ook.
 
Bij niet of niet-tijdige betaling is j’Olie et Co Aromatherapy vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is j’Olie et Co Aromatherapy gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door j’Olie et Co Aromatherapy te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van j’Olie et Co Aromatherapy om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
 
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co Aromatherapy, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is j’Olie et Co Aromatherapy gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens j’Olie et Co Aromatherapy is nagekomen.
 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is j’Olie et Co Aromatherapy bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van j’Olie et Co Aromatherapy om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.
 
Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens j’Olie et Co Aromatherapy uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt j’Olie et Co Aromatherapy zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken
 
Art. 8 Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door j’Olie et Co Aromatherapy zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd. Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is j’Olie et Co Aromatherapy niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade (veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken. j’Olie et Co Aromatherapy is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij j’Olie et Co Aromatherapy. j’Olie et Co Aromatherapy verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.
 
Art. 9 Levering
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging via PostNL. j’Olie et Co Aromatherapy streeft naar een leveringstermijn van maximaal 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland. Indien tussen de Koper en j’Olie et Co Aromatherapy overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal j’Olie et Co Aromatherapy dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant. Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt j’Olie et Co Aromatherapy zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van j’Olie et Co Aromatherapy.
 
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. j’Olie et Co Aromatherapy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder. j’Olie et Co Aromatherapy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.
 
Art. 10 Klachten, Herroepingsrecht en RetourzendingenArt. 10 - Sub 1 Klachten
Indien geleverde zaken niet voldoen aan de verwachtingen van koper, en dientengevolge een klacht heeft over deze geleverde zaken, wordt van koper verwacht hieromtrent in eerste instantie per e-mail of telefonisch contact op te nemen met j’Olie et Co. Na ontvangst van de klacht zal j’Olie et Co de klacht zorgvuldig behandelen en beantwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. J’Olie et Co zal onverwijld alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van j’Olie et Co.
Indien koper en j’Olie et Co onderling niet tot overstemming komen, zulks naar tevredenheid van beide partijen, heeft koper de mogelijkheid zijn/haar klacht te melden bij Stichting Webwinkelkeur (
www.webwinkelkeur.nl).Webwinkelkeur bemiddeld kosteloos namens koper jegens j’Olie et Co. In het voorkomende geval dat interventie van Stichting Webwinkelkeur niet leiden tot overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen, bestaat tevens de mogelijkheid om de klacht in behandeling te laten nemen door een door Stichting Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en stemmen zowel koper en j’Olie et Co in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-Platform (http://ec.europa.eu/odr).

Art. 10 Sub 2. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan j’Olie et Co Aromatherapy bekendgemaakte vertegenwoordiger. Koper wordt geacht j’Olie et Co hiervan per e-mail (info@jolieetco.com) te informeren, al dan niet gebruikmakend van een door j’Olie et Co op de webwinkel beschikbaar gesteld modelformulier.


Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan j’Olie et Co Aromatherapy retourneren, conform de door j’Olie et Co Aromatherapy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is koper verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan j’Olie et Co Aromatherapy. Het kenbaar maken dient koper te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan j’Olie et Co Aromatherapy heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Art. 10 Sub 2.a Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals geopende flesjes Hydrolaten, Etherische Olie, Etherische oliemélanges, CO2 Extracten, Basisolie, Maceraten, Massageolie, Harsen en Wierook.


Art. 10 Sub 2.b Kosten in geval van herroeping
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de koper.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal j’Olie et Co Aromatherapy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen aan koper. Voorwaarde is dat het product fysiek terugontvangen is door j’Olie et Co Aromatherapy of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf is de koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door j’Olie et Co Aromatherapy niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Art. 10 Sub 2.c Uitzonderingen
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals geopende flesjes Hydrolaten, Etherische Olie, Etherische oliemélanges, CO2 Extracten, Basisolie, Maceraten, Massageolie, Harsen en Wierook.


Art. 10 Sub 3 Retourzendingen
Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@joieetco.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Koper draagt zelf de kosten voor de retourzending.Art. 10 Sub 3.a Terugbetaling
In geval van een retourzending ontvangt koper alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, binnen 14 dagen nadat de producten fysiek zijn ontvangen door j’Olie et Co Aromatherapy. Hiervoor wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als waarmee de koper betaald heeft, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Art. 11 Risico's
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van j’Olie et Co Aromatherapy tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering. De Koper dient j’Olie et Co Aromatherapy onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van j’Olie et Co Aromatherapy dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij j’Olie et Co Aromatherapy berust, is j’Olie et Co Aromatherapy gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor j’Olie et Co Aromatherapy toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Art. 12 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's Gravenhage.


Art. 13 Privacyverklaring
Het "soort" persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat j’Olie et Co Aromatherapy noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst. De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door j’Olie et Co Aromatherapy mogelijk te maken. De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van j’Olie et Co Aromatherapy van belang zijn. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mailadres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van j’Olie et Co Aromatherapy. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar j’Olie et Co. De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven. j’Olie et Co Aromatherapy heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van j’Olie et Co Aromatherapy hebben toegang tot deze gegevens. De Koper kan de bij j’Olie et Co Aromatherapy de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Art. 14 Disclaimer
Hoewel j’Olie et Co Aromatherapy aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt j’Olie et Co Aromatherapy geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks (doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt j’Olie et Co Aromatherapy geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt j’Olie et Co Aromatherapy geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Bergschenhoek, maart 2020 - Revisie maart 2022

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.